Ochrana a zpracování osobních údajů

Vážení klienti společnosti TRIPLE SOLUTION s.r.o.

vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je TRIPLE SOLUTION s.r.o., se sídlem nám. Svobody 112, 664 47 Střelice, IČ: 26943310

Jaké osobní údaje TRIPLE SOLUTION s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

TRIPLE SOLUTION s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ a nepřímé identifikační údaje: telefon, e-mail, bankovní spojení, IP adresa, cookies. TRIPLE SOLUTION s.r.o. nezpracovává OÚ dětí mladších 13 let.

K jakým účelům TRIPLE SOLUTION s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

TRIPLE SOLUTION s.r.o., zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho TRIPLE SOLUTION s.r.o. údaje zpracovává?

TRIPLE SOLUTION s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s TRIPLE SOLUTION s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Musíme osobní údaje TRIPLE SOLUTION s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s TRIPLE SOLUTION s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů TRIPLE SOLUTION s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů TRIPLE SOLUTION s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem TRIPLE SOLUTION s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a TRIPLE SOLUTION s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu TRIPLE SOLUTION s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

TRIPLE SOLUTION s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv TRIPLE SOLUTION s.r.o.

TRIPLE SOLUTION s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama TRIPLE SOLUTION s.r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro TRIPLE SOLUTION s.r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@triple.cz.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy TRIPLE SOLUTION s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit zde: Nepřeji si zasílat Obchodní sdělení o produktech a službách TRIPLE SOLUTION s.r.o.

Jak TRIPLE SOLUTION s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů informačním e mailem.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

 

Na další úspěšnou spolupráci se těší

TRIPLE SOLUTION s.r.o.

Máte zájem o některou z našich služeb? +420 511 156 156

Rádi Vám pomůžeme najít nejvhodnější řešení.